t1

زمان سرمایه ای بسیار ارزشمند است. آکادمی برنامه و مدیریت زمان در راستای استفاده بهتر از این سرمایه ارزشمند وبینارها و کارگاه های فشرده و دوره های 21 روزه در راستای ارتقای مؤلفه های سبک زندگی برگزار می نماید.